Добре дошли - Tandem

Добре дошли - Tandem

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. LLP-LdV/TOI/2009-NO1-LEO05-01045 Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Проектът

В много европейски страни, две от най-засегнатите от социалното изключване и най-слабо представени на пазара на труда групи от населението са младите слабообразовани хора и възрастните мигранти. Различните образователни мерки трудно достигат и до двете групи, които от своя страна показават слаба мотивация за участие и незадоволителни резултати от обучението.

“ТАНДЕМ - Създаване на комуникация между поколенията и културите и осигуряване на трансфериране и прозрачност на компетенциите в професионалното образование” има за основа успешния Грундвиг проект “Връзка между поколенията в Европа” (www.european-generation-link.org).

Адаптирането на иновативни и практични форми на професионално образование и обучение, демонстрира на преподавателите в сферата на професионалното образование, обучителите и консултантите как да свържат двете групи, така че те да бъдат полезни едни на други.

Нещо повече, ТАНДЕМ може да им покаже как да направят уменията, придобити чрез неформални форми, осъзнати и приложими в бъдещото им професионално развитие.

  European Generation Link Library

 

   

Целеви групи

Акцентът е върху няколко професионални групи, които ще получат нови обучителни материали и инструменти, за да осъществят комуникация между младите и възрастните европейски граждани.

Организации, предоставящи професионално образование и обучение в таргет страните Норвегия, Холандия, Гърция и България, ще могат да използват материалите, свързани с професионалните компетенции и умения на различните поколения и култури.

Учители и обучители от цяла Европа ще могат, на базата на материалите и подходите на ТАНДЕМ, да разработят собствени иновативни практики, насочени към по-нататъшните предизвикателства по отношение на придобиването на тези умения и компетенции.

  Download the flyer

TANDEM DVD (на английски език)

Media Player

Информационен бюлетин

   
  Download the 3rd TANDEM newsletter

Issue 4, Sept 11 (на английски език)

 

Issue 3, Apr 11 ((на английски език)

Download the 2nd TANDEM newsletter   Download the 1st TANDEM newsletter

Issue 2, Aug 10 (на английски език)

 

Issue 1, Apr 10 (на английски език)