Επικοινωνία - Tandem

Επικοινωνία - Tandem

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. LLP-LdV/TOI/2009-NO1-LEO05-01045 Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον συντονιστή του έργου:

BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH

Mariahilfer Straße 8
A - 1070 Wien
Austria

www.best.at

Helmut.Kronika (at) best.at

 

Υποστηρικτής Έργου

OPPLAERINGSKONTORET
STAVANGER KOMMUNE

Sandvigå 21
4007 Stavanger
Norway

www.stavanger.kommune.no

 

 

Επικοινωνία στην Ελλάδα

EAITY