Εταίροι - Tandem

Εταίροι - Tandem

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. LLP-LdV/TOI/2009-NO1-LEO05-01045 Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Οι Εταίροι

Το εταιρικό σχήμα του έργου αποτελείται από ΚΕΚ και ειδικούς στην καινοτομία που αντιπροσωπεύουν το έργο.

Το “European Generation Link” από την Αυστρία (το BEST συντονίζει επίσης και το παρών έργο), η Γερμανία και το Βέλγιο συνεργάζονται με ΚΕΚ, συμβούλους και ερευνητικούς οργανισμούς, δημόσιοι φορείς από την Νορβηγία, την Ολλανδία την Ελλάδα και την Βουλγαρία.

Επιπρόσθετα οι εταίροι στις χώρες-στόχους, Νορβηγία, Ολλανδία, Ελλάδα και Βουλγαρία υποστηρίζονται από τις Εθνικές Στρατηγικές Συμβουλευτικές Ομάδες και από συναφείς εταίρους.