Høydepunkter - Tandem

Høydepunkter - Tandem

Prosjektet har blitt finansiert med støtte fra EU-kommisjonen. LLP-LdV/TOI/2009-NO1-LEO05-01045 Denne publikasjonen reflekterer forfatternes syn og EU-kommisjonen kan derfor ikke bli holdt ansvarlig for eventuell bruk av denne informasjonen.

Siste partner møte i Stavanger

Etter den siste konferansen I Sofia møttes partnerne til et siste koordineringsmøte I Stavanger 14. Og 15. November 2011. Stavanger Kommune organiserte møtet på treningssenteret sitt. Partnerne diskuterte de prosjektdokumentene som foreligger, spredningsaktivitetene og implementering I de aktuelle prosjektlandene fremover. Et veldig viktig poeng var også å klargjøre spørsmål og prosedyrer I forbindelse med den siste avsluttende rapporten som SIU skulle ha. “Vi hadde stor glede av dette prosjektet, og vi ser et stort potensiale I videre bruk av TANDEM”, sa prosjektkoordinator Helmut Kronika (BEST).

 

Tandem besøker Nijmegen

Det fjerde TANDEM prosjektmøtet ble avholdt i Nijmegen, Nederland fra tirsdag 12. April til onsdag 13. April. Alle partnerne var tilstede og møttes for å diskutere resultatene av pilotaktivitetene. Frem til nå har prosjektet over 100 historier lagt ut i biblioteket. Disse historiene er basert på intervjuer som ble avholdt av unge lærlinger I forbindelse med VET trening I Norge, Nederland, Bulgaria og Hellas. De unge intervjuerne pratet med de elder innvandrerne om kunnskaper, ferdigheter og kompetanse de hadde tilegnet seg innenfor et teller flere av de 5 sektorene vi definerte som viktige I prosjektet. Jordbruk, bygg & anlegg, turisme, produksjon og helse & sosial.

I starten var de unge relativt usikre og de fleste hadde ingen erfaring med å intervjue andre. Ei heller var de kjent med det interaktive biblioteket prosjektet hadde laget. Noen hadde startvansker med å knytte kontakt med de eldre, da kulturforskjeller, emosjonell innlevelse i livshistoriene og aldersforskjell var vanskelig å takle. Språkbarrierer kompliserte diskusjonen ytterligere av og til. Etter at de hadde forsøkt et par ganger økte selvtilliten og motivasjonen såpass at det gikk veldig greit. De unge intervjuerne lærte faktisk ganske mye av de eldre immigrantene og vice versa. Man så også at eldre mennesker ikke alltid er klar over all den kompetansen de har tilegnet seg gjennom et langt liv.

Slik som I TANDEM sitt forgjengerprosjekt EUOROPEANGENERATION LINK  så skrev de unge og eldre ned historiene sammen og la dem ut i TANDEM biblioteket. Lærerne gav teknisk støtte og oppmuntring, samtidig som de fikk anledning til å evaluere produktene. Generelt sett fant deltakerne at TANDEM produktene var både nyttige, strukturerte og informative. En norsk intervjuer sa ”det var veldig spennende å høre livshistorien til Jaman. Det har åpnet øynene mine for de mange historiene som finnes hvis man snakker med immigranter”.

I løpet av de neste månedene blir det lagt til video- og lydfiler i TANDEM biblioteket. Sist men ikke minst ble partnerne enige om at neste møte blir avholdt i Sofia, i september 2011. Der skal TANDEM arrangere sin spredningskonferanse for et internasjonalt publikum.

 

Det tredje TANDEM prosjektmøte

Det tredje TANDEM prosjektmøte møtet ble holdt i Brussel, fra 22-23 september 2010.

På dette stadiet i prosjektet er resultater og produkter klar til å vises for VET lærere, trenere, rådgivere og interessenter i Norge, Nederland, Hellas og Bulgaria.  Det er allerede mer enn 50 historier om folk som har immigrert til disse fire landene, tilgjengelig i Tandem-biblioteket. De forteller om arbeidsliv og kompetanse som brukes i forskjellige situasjoner, som detaljhandel, turisme, bygging,sykehjem og landbruk

VET lærere, trenere og veiledere som er på utkikk etter nye motiverende muligheter til å introdusere kulturelle temaer i relevante arbeidssituasjoner, kan finne informasjon i TANDEM retningslinjer. Dissegir generellinformasjon om mangfold og pedagogisk innspill. Du kan blant annet finne støtteark til test spørsmål i en intervju situasjon. Du kan arbeide med kompetanse og ferdigheter som elevene må inkluderer i en jobbsøknad.

I workshop i Brussel, definert prosjektpartnerne respektive evalueringskriterier for arbeidet de neste månedene, før de vil møte i Nederland å diskutere produkter og resultatene på nytt. De kommende månedene vil være spesielt fokusert på å organisere enda mer tandem intervjuer. Bringe sammen unge elever som en eller annen måte er involvert i en av de nevnte arbeid sektorene (eller ønsker å starte sin karriere i ett av dem), og eldre personer med migrering bakgrunn i Norge, Nederland, Hellas eller Bulgaria.

Hvis du tilhører en av gruppene som er nevnt ovenfor, og er interessert i å delta i slike TANDEM pilot aktiviteter, kan du kontakte Prosjekt-koordinator eller project-partner i Norge, Nederland, Hellas eller Bulgaria (se kontaktdetaljer på de ulike språk)

 

Tur-til-Flor-og-fjaere: 09.09.10

I Rogaland ser vi for oss at Stavanger Kommune kan bruke lærlingene sine som testpersoner i dette opplegget, samt elever/lærere ved de skolene opplæringskontoret samarbeider mest med. Etter de første TANDEM intervjuene I Stavanger fikk de som deltok en velfortjent tur til FLOR og FJÆRE utenfor Stavanger. Se ellers det som star om TANDEM intervjuerne fra Stavanger.

 

Utvikler konferanser

For å komme I mål med utviklingen av de to hovedproduktene I TANDEM biblioteket, har mål landene startet med å organisere små arbeidsseminarer. Lærere, rådgivere og andre interesserte inviteres til å delta I product utviklingen. Deres inputs er en slags milepæler for de neste stegene; produksjonen av historier fra arbeidslivet som unge vanskeligstilte får fra elder immigranter. I Stavanger er det 8 lærlinger innenfor helse & sosialfag som star for arbeidet. De møttes først til en klargjørende workshop for å lære om EUROPASS CV og det å synliggjøre kompetansen. De var med på rollespill hvor man bl.a simulerte intervjuer. De fikk også en orientering om hvorledes disse historiene kan lasts opp på TANDEM bibliotekets hjemmesider (under er to bilder tatt under møte I Stavanger)

Første arbeidsseminar

Tandem prosjektpartnerne møttes den 8. Og 9. April I Stavanger, Rogaland for å diskutere utviklingen av TANDEM internet basert bibliotek, håndboken og retningslinjene, som er prosjektets hovedprodukter. Ettersom dette prosjektet er basert på EUROPEAN GENERATION LINK (www.european-generation-link.org) skal produktene overføres til utdanningssektoren og yrkesfaglig retning. Partnerne består av noen som var med I det opprinnelige prosjektet, Østerrike, Tyskland og Belgia, og nye partnerland som Norge, Nederland, Hellas og Bulgaria. På møtet ble noe av undersøkelsene som hver partner hadde foretatt siden kick off møtet. De hovedresultatene som er viktigst er relater til sektorene jordbruk, bygg og anlegg, turisme, produksjon og salgsfaget, I tillegg til helse og social.

 

 

Kick off I Wien

Kick off møtet for vårt nye prosjekt ble avholdt i Wien den 7. Og 8. Januar 2010. Partnerne fokuserte på   viktige momenter i forhold til arbeidspakkene som ventet, spesielt på dette med overføring av de originale produktene. Disse produktene ble presentert av Helmut Kronika, koordinatoren av både det opprinnelige prosjektet og nå TANDEM. Prosjektet vil overføre de orioginale produktene til Norge, Nederland, Hellas og Bulgaria . Neste steget var å analysere de spesifikke situasjonene som finnes i landene nevnt over.

Viktige elementer omkring mål og rammeverk fra LDV TIO programmet ble presentert av Anne Hunderi fra SIU, den norske nasjonale administratoren av programmet.

 

 

Disseminering i prosjektlandene

 

Stavanger Kommune presenterte TANDEM på en konferanse om integrasjon

Mellom konsortium møtene organiserte Stavanger Kommune interne arbeidsseminar, møter og deltok med TANDEM på en konferanse omkring integrering. Den 19. Mars var 800 av de ansatte I Stavanger Kommune besøkende på denne konferansen, som I tillegg ble sendt på TV. Representanter fra Opplæringskontoret I Stavanger Kommune orienterte om mål for prosjektet etc.

Delte ut brosjyrer og informerte om TANDEM-biblioteket og hvordan dette kan brukes i undervisning. Infromasjon om prosjektet, drøfting om bruken av produktet:

5 trenere møttes i Stavanger, 8 april 2011, for å lære mer om TANDEM prosjektet under presentasjoner, dedikert til en dag av å være en instruktør og rollemodell, som Marco Elsafadi.

NOOS:nettverket for opplæring i offentlig sektor .

Mer informasjon om dette og TANDEM prosjektet kan finnes på nettverkets hjemmeside.

 

Pressemelding

Stavanger Kommune-Opplæringskontoret er endelig godkjent som prosjektleder innenfor rammen “Videreutviklingsprosjekter” (Transfer of innovation). Videreutviklingsprosjekter i EU søker å forbedre læringssystemer og overføre innovative produkt og prosesser som tar hensyn til nasjonale behov i forhold til språk, kultur og lovverk. En pressemelding på: Informasjon om prosjektet og prosjektets mål, tips om hvorledes dette kan nyttes i Stavanger kommune.