Връзки - Tandem

Връзки - Tandem

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. LLP-LdV/TOI/2009-NO1-LEO05-01045 Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=665

http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=462

 

Национална стратегия на Република България по миграция и интеграция 2008 - 2015 г. и планове и доклади за нейното изпълнение

 

National Migration and Integration Strategy of Republic of Bulgaria, 2008-2015, and plans and reports for its implementation

 

 

 

http://www.nccedi.government.bg/page.php?category=89

 

 

 

Национален съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси

 

 

National Council for Cooperation on Ethnic and Demographic Issues

http://www.airm-bg.org/mainbg.htm

 

Асоциация за интеграция на бежанци и мигранти

 

Association for Refugees and Migrants Integration

http://www.airm-bg.org/Presentation_MRadeva_18_12_2009.PPT#256,1,Slide

 

Проект Имигранти – за всеки има място под слънцето - Съпоставителен анализ между актуалните данни за имигрантите в публикувани доклади и статистически проучвания относно профила на имигрантите в България със стереотипния образ на имигрантите в страната, от края на 2009

 

Project Immigrants – everyone has a place under the sun – Comparative analysis between current data about immigrants from published reports and statistical surveys of immigrants’ profiles in Bulgaria and the stereotyped image of immigrants in the country at the end of 2009

http://www.imir-bg.org/

 

Международен център за изследване на малцинствата и междукултурните взаимодействия - ИМИР работи с едни от най-изтъкнатите български специалисти в области като права на малцинствата, интеграция на малцинствата, миграции, трафик на хора, ислям, междуетнически и междурелигиозни взаимоотношения. Центърът получи голямо признание за научните си постижения в разработването на темите за междуетническите и междурелигиозните отношения, както в национален мащаб, така и на Балканите. В хода на работата си Центърът си партнира пълноценно с множество научни и неправителствени организации не само в България и на Балканите, но и в цяла Европа.

 

International Centre for Minority Studies and Intercultural Relations

IMIR works with some of the best Bulgarian experts on issues like minority rights, minority integration, migrations, human trafficking, Islam, and inter-ethnic and inter-religious relations. IMIR has earned national and international recognition for its academic research, and for its studies of interethnic and religious issues in Bulgaria and the wider Balkan region. The Center has always been active in stimulating the inter-Balkan relations and the regional cooperation, and has established a number of partnerships with academic and non-governmental organizations not just in Bulgaria and other Southeast European countries, but across Europe.

www.mon.bg

Министерство на образованието, младежта и науката

 

Ministry of Education, Youth and Science

www.navet.government.bg/

 

Национална агенция за професионално образование и обучение

 

National Agency for Vocational Education and Training

Не носим отговорност за каквато и да употреба на информацията, която се съдържа в сайтовете, посочени по-горе.